ÀMBIT D’APLICACIÓ

ANTEO ETL GLOBAL, S.L. (En endavant, “ANTEO”) es compromet a protegir la privacitat dels seus clients i dels usuaris que accedeixin a la web que s’indica a continuació i que té la següent adreça https://anteo.es/ (d’ara en endavant , la “Web”).

Els continguts de la web són titularitat o estan operats, llicenciats o controlats per ANTEO.
La utilització d’aquesta Web atribueix la condició d’usuari (en endavant, “l’usuari”). L’usuari pot navegar i utilitzar la Web sense necessitat d’aportar cap dada de caràcter personal. Les úniques dades personals a les quals ANTEO tindrà accés seran aquelles que l’usuari faciliti voluntàriament a través dels formularis habilitats a aquest efecte, o quan contacti amb ANTEO a través de correu electrònic o de qualsevol altra manera que prevegi la Web. Si es recullen dades personals a través de Cookies, se li informarà degudament a través de la Política de Cookies, així com a través de les vies que requereix la legislació vigent.

Aquest document presenta la nostra política d’observança i ús de les dades personals recollides a la nostra web o dispositius auxiliars com mòbils o tablets. Així mateix, la utilització del Web implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en la mateixa.

Tingueu en compte que tot i que puguin existir enllaços a la nostra Web que redirigeixin a altres Webs, aquesta Política de Privacitat s’aplica tan sols a la Web i no a les Webs d’altres companyies o organitzacions a les que la Web estigui redirigida. ANTEO no controla ni aprova el contingut de Webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les Polítiques de Privacitat d’aquestes webs.

Protecció de datos personales

Dit el que precedeix i en compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com en compliment del que estableix la normativa vigent procedim a donar informació dels extrems que s’indiquen a continuació:
El responsable de tractament de les seves dades personals és:

ANTEO ETL GLOBAL, S.L.

C.I.F .: B-64339088

Domicili: Carrer Mallorca, núm. 272, 3r, (08037) Barcelona

Correu electrònic: lopd@anteo.es

Telèfon: 933.942.600

Inscripció: Registre Mercantil de Barcelona, Tom 39.008, Foli 65, Full B 334.971, inscripció 1a.

Així mateix, pot posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades d’ ANTEO ETL GLOBAL, S.L. a l’adreça de correu electrònic lopd@anteo.es.

Dades que es tracten, registre d’activitats de tractament i finalitat pel que fa al tractament de les dades personals que ens faciliten, o qualsevol altres que s’originin com a conseqüència de l’accés a la nostra pàgina web. Informar-los que les vostres dades s’incorporaran al sistema de tractament de dades existent, titularitat i responsabilitat d’ANTEO, consentint de forma expressa el tractament d’aquestes dades personals de forma lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada per a les següents finalitats:

FINALITAT BASE LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES DADES
Atendre i resoldre les sol·licituds de l’usuari o les peticions que es puguin fer a través del correu electrònic de contacte de la nostra pàgina web. Interès legítim, el consentiment de l’interessat al emplenar i a l’enviar el formulari i, en el cas que la sol·licitud sigui relativa a l’exercici de drets, la nostra legitimació serà el compliment d’una obligació legal.
Remetre-li informació o noves ofertes mitjançant comunicacions de màrqueting en la mesura que l’usuari es subscrigui a la nostra Newsletter o faciliti el seu correu electrònic. La base de legitimació és el consentiment exprés en el moment que et subscrius a la Newsletter o acceptes rebre informació per mitjà del correu electrònic en marcar el checkbox.
Tractament de les dades per a fins estadístics, per millorar la qualitat dels serveis prestats. La base de legitimació és l’interès legítim, ja que mitjançant aquestes estadístiques podem millorar el lloc web oferint una qualitat superior.

Així, en aquells casos que l’usuari presti el seu consentiment exprés mitjançant l’acceptació del checkbox, rebrà publicitat i novetats comercials d’ANTEO en relació als serveis que prestem a través de mitjans electrònics. No obstant, l’usuari podrà en tot moment revocar el consentiment prestat per a l’enviament d’aquesta publicitat, dirigint-se a la direcció de correu electrònic lopd@anteo.es, al correu postal de la direcció indicada anteriorment, o seguint les instruccions que continguin les comunicacions telemàtiques.

Els menors de 18 anys sol podran consultar i facilitar dades a la web baix la supervisió i autorització del pare o tutor. Així mateix, donada la dificultat d’ANTEO per a conèixer la veritable edat dels usuaris, s’adverteix que hauran de ser els pares o tutors legals qui evitin que els menors accedeixin a la pàgina web i facilitin les dades de caràcter personal sense la seva supervisió, excloent tota la responsabilitat a ANTEO.

A aquests efectes, l’usuari facilita les següents dades en el formulari de contacte: nom i cognoms, correu electrònic, telèfon de contacte, les dades que faciliti en els comentaris.

Així mateix, informem que no prenem decisions automatitzades en base a perfils, a excepció de la prevenció del frau a internet.

El termini de conservació de les dades personals és el temps necessari per complir amb les obligacions legals relacionades amb els serveis prestats.

La informació que recullen les nostres Cookies també es conserva per un període màxim de 2 anys i 10 dies.

Cessió de dades personals. La informació relativa als nostres clients és molt important per a nosaltres, de manera que només cedirem dades per a finalitats concretes i sempre els informarem. Es cediran dades dels usuaris a:

  • Tercers proveïdors de serveis que, com a conseqüència de la prestació dels mateixos, tracten les dades esmentades en nom i per compte de ANTEO per a serveis de manteniment informàtic i realització de la pàgina web.
  • En compliment d’una obligació legal, a les autoritats que ho sol·licitin.

Drets de l’usuari. L’usuari en qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, oposició i dret a no ser objecte de decisions individualitzades, dirigint-se amb una sol·licitud escrita i signada, incloent el seu nom, cognoms i fotocòpia del D.N.I. o un altre document acreditatiu vàlid, a ANTEO ETL GLOBAL, S.L. a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades: lopd@anteo.es.

L’exercici d’aquests drets és gratuït, llevat que es formulin sol·licituds infundades o excessives, en aquest cas l’usuari assumirà el cost de tramitació de la sol·licitud.

També informar-li que podrà dirigir-se a l’Autoritat de control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Recollida de dades a través de dispositius com mòbils o tablets. Quan vostè utilitza la pàgina web d’ANTEO i sol·licita o consent serveis de localització, quan correspongui, podrem rebre informació sobre la seva localització i sobre el dispositiu mòbil o tablet, incloent un identificador únic d’aquest. Podrem utilitzar aquesta informació per proporcionar-li serveis basats en la seva localització com, per exemple, resultats de cerca i altres continguts personalitzats. La majoria dels dispositius mòbils li permeten desactivar aquests serveis de localització.

MESURES DE SEGURETAT

ANTEO informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a les dades personals tractades i té així mateix implantats els mecanismes necessaris per evitar en la mesura que es pugui els accessos no autoritzats, sostraccions, modificacions il·lícites i pèrdua de dades. En el sentit exposat tractem les dades personals utilitzant SSL.

Comptem amb sistemes de seguretat físics, electrònics i procedimentals en relació amb la recollida, emmagatzematge i divulgació d’informació personal de l’usuari. Els nostres procediments de seguretat impliquen que, alguns cops, li sol·licitem proves d’identitat abans de facilitar-li informació confidencial.

CONFIDENCIALITAT

En compliment amb la normativa vigent, ANTEO es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal que l’usuari ens faciliti durant la seva navegació per aquesta pàgina web i del seu deure de guardar-les de forma confidencial.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I / O INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina web estan protegits per drets de propietat intel·lectual. Amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, codi de llenguatge, Software i altres elements que apareixen a la web. Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial d’ANTEO o del titular dels mateixos.

Les marques o signes distintius de qualsevol classe de continguts de la web estan així mateix protegits per la llei.

En cap cas podrà l’usuari modificar o utilitzar aquesta propietat intel·lectual o industrial de manera que la seva divulgació suposi un perjudici per a ANTEO, en aquest cas reclamarà pels danys i perjudicis derivats de l’ús indegut per part de tercers de la seva propietat intel·lectual i industrial.

ANTEO no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i / o intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la web, els serveis o els continguts.

INFORMACIÓ AUTOMÀTICA

Aquests són alguns exemples de la informació que recollim i analitzem: L’adreça IP d’Internet que utilitza per a contectar-se a Internet amb el seu ordinador, informació sobre el seu ordinador i la seva connexió a Internet i sobre la versió i tipus del seu navegador; la seva configuració de zona horària, els tipus i versions de la connexió del seu navegador el sistema operatiu i plataforma que utilitza, “l’historial de visites” de pàgines web (URL) des de, a través i cap a la nostra pàgina web (incloent data i hora), número de Cookies. També podem utilitzar dades del navegador com ara Cookies, Flash Cookies (també anomenades Objectes Locals Compartits) o dades similars en certs llocs de la nostra pàgina web per prevenir el frau, entre d’altres propòsits. En les seves visites a la pàgina web, podem utilitzar eines de software per mesurar i recollir la informació de la sessió, incloent els temps de resposta de la pàgina, errors de descàrrega, durada de les visites a certes pàgines, informació sobre la interacció amb la pàgina (clics de ratolí, desplaçament per la pàgina o nombre de vegades que passa el ratolí per sobre de determinats ítems), i formes de sortir de la pàgina web. Així mateix, podrem també demanar informació tècnica que ens ajudi a identificar el seu dispositiu amb finalitats d’anàlisi diagnòstic i prevenció del frau.

AVISOS Y REVISIONS

Si té qualsevol dubte en relació amb la privacitat d’ANTEO, li preguem ens enviï un correu electrònic detallant la seva consulta i nosaltres intentarem resoldre-la.

ANTEO podrà modificar i actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment sense previ avís. Si us plau comprovi sempre que està al corrent de la nostra Política de Privacitat, Política de Cookies i dels Termes i Condicions d’ús per a estar informat en tot moment del contingut que es recull a través de la web, com l’utilitzem i les circumstàncies sota les quals podrien revelar-se a tercers. L’usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi a la Web, de manera que haurà de llegir periòdicament el present document.